نمایش دادن همه 2 نتیجه

لیبل های شرینک یکی از انواع پر طرفدار لیبل هستند. آنها ویژگی منحصربفردی دارند که باعث شده برای کاربران جذاب باشند.
شرایط رقابت بسیار شدیدی که در بازار مصرف وجود دارد، تولیدکنندگان را به سمت طراحی های مبتکرانه بسته بندی سوق داده است. ثمره این حرکت طراحی بطری هایی هست که شکل هندسی نامنظمی دارند. برخی از این طراحی ها به نحوی است که به هیچ وجه نمیتوان برایشان از لیبل های پشت چسبدار و اپی پی استفاده کرد. در این شرایط لیبل شرینک بسیار عملی است. نحوه کارکرد آن به صورتی است که میتواند ظروفی که از نظر لیبل چسبانی سخت هستند را پوشش دهند. نحوه کارشان به این ترتیب است که لیبلی که به طور استوانه است بر روی بطری می افتد و به طور کامل آنرا احاطه میکند. قاعدتا در این شرایط لیبل کمی بزرگتر از بطری است و میتواند از آن جدا شود. چیزی که باعث چسبیدن لیبل به ظرف میشود نه چسب که تنگ شدن لیبل تا باالترین حد به روی ظرف است. این کار ) تنگ شدن لیبل به روی بطری( را با اعمال حرارت )جمع شدن لیبل و تنگ شدنش بر اثر حرارت( انجام میدهیم. لیبل چسبانی با لیبل شرینک شامل دو بخش است. نخست انداختن لیبل به روی بطری و سپس تنگ کردن لیبل با حرارت. در نوع اتومات برای هر بخش یک دستگاه مجزا خواهیم داشت. در نوع دستی )نیمه اتومات( تنها بخش حرارتی را داریم و انداختن لیبل با دست انجام میگیرد.
عموما آنچه که به عنوان دستگاه اسلیو شرینک میشناسیم همان بخش لیبل گذار است. این دستگاه شامل بخش هایی است که به طور اختصار توضیحاتی در مورد آن ارائه میکنیم.
بخش شاسی: همانند همه دستگاه ها شاسی نگهدارنده اجزا ماشین است. استحکام و ثبات خصوصیتی است که هر استراکچری آنرا داراست. هر کدام از بخش های دستگاه به نحوی متصل به شاسی است. هر قدر شاسی محکم تر و اتصاالت به آن قوی تر باشد، لرزش دستگاه کمتر خواهد بود. به این ترتیب عملکرد ماشین بهتر و عمر آن بیشتر میگردد.
نوار نقاله: مثل هر دستگاه بسته بندی نوار نقاله کار انتقال بطری ها را انجام میدهد. در دستگاه لیبل شرینک بایتسی این انتقال با مالحظاتی باشد. در سرعت های باال، نیاز داریم تا مابین بطری ها فاصله مشخصی را ایجاد کنیم. این فاصله باید در تمام طول مسیر از ابتدای نوار تا بعد از انداختن لیبل حفظ شود. البته باید فاصله بین ظروف مساوی هم باشد.
فیدر: مثل تمامی دستگاه های لیبل چسبان، در دستگاه لیبل شرینک نیز لیبل ها به صورت رول مورد استفاده قرار میگیرند. این بخش نگهدارنده رول لیبل است. همچنین رول را باز میکند تا بتواند مورد استفاده بخش های بعدی قرار بگیرد. رول باز شده بین چند رولیک میچرخد تا با اینگار مقدار باز شده از رول بیشتر باشد. به این مقدار باز شده، ذخیره رول هم میگوییم. در بخش فیدر باز شدن رول نه به صورت کشش نیست ) یعنی کامال برعکس دستگاه لیبل زن پشت چسبدار(. به این صورت که الکتروموتور متصل به شفت حامل رول خواهد بود. هر بار که رول باز شده مصرف میشود و از مقدار ذخیره رول کم میشود. سنسوری تحریک میگردد و الکتروموتور استارت و رول را باز میکند. حرکت موتور ادامه پیدا میکند تا ذخیره رول به مقدار مورد نظر برسد. حال سنسور دیگری این شرایط را گزارش میکند و به این ترتیب موتور از حرکت می ایستد. مجموعه موتور، سنسورها، شفت حامل رول و رولیک های ذخیره کننده همگی تشکیل فیدر را میدهند.
هلدر: لیبل از نوع اسلیو شرینک به صورت یک استوانه تا خورده ) دوالیه( است. این لیبل دوالیه برای اینکه بتواند به روی بطری قرار بگیرد نیاز دارد تا باز شود. باز کردن رول دوالیه توسط هلدر انجام میگیرد هلدر بخش بسیار مهم اسن دستگاه است که دقت ساخت و محاسبات مربوط به ابعاد و طراحی آن نتیجه کار دستگاه را مشخص میکند. اگر نتوانیم طراحی درستی داشته باشیم به احتمال فراوان حتی به صورت نادرست هم نتوانیم از دستگاه نتیجه بگیریم. نکته جالب توجه در مورد هلدر اینکه به هیچ وجه به جای اتصال ندارد. آنرا صرفا توسط لغزش بلبرینگ ها کنترل میکنیم. این هم خود دلیلی است محکم بر اینکه چرا محاسبات و طراحی و ساخت آن بایستی در کمال دقت انجام بگیرد.
کشنده: کارکرد این بخش از کامال از نامش مشخص است. وظیفه کشش لیبل از رول باز و ذخیره شده را دارد. هر بار که یک بطری به سمت مرکز دستگاه لیبل گذار می آید، به اندازه طول مورد نظر برای هر بطری از رول را میکشد. کشش به صورت از باال به پایین خواهد بود. ذخیره رول به هلدر میرسد و توسط آن از حالت دو الیه در می آید. حاال لیبل که به دور هلدر است را کشنده به پایین می کشد و به بخش بعدی تحویل میدهد. یه نکته مهم مقدار کشش در هر دور از کارکرد کشده است. این مقدار دقیقا همان مقداری است که برای هر بطری نیاز داریم. اما این مقدار را چه طور برای دستگاه تعیین میکنیم؟ رول های اسلیو شرینک را به دو صورت بدون چاپ )صرفا برای غالف و پلمپ به کار میروند( و چاپ دار )طراح لیبل روی آنها چاپ شده( تولید میکنند.در نوع چاپ دار انتهای هر لیبل ) انتهای هر طرح چاپی روی لیبل( را توسط سنسور بسیار دقیقی تشخیص میدهیم. با این حساب میتوانیم مقدار کارکرد موتور کشنده را تعیین کنیم. اما در حالت غالف )پلمپ( از آنجاییکه هیچ چاپی نداریم، سنسور نمیتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. در این حالت میتوانیم برای لیبل طول مورد نیازمان را برای سیستم کنترل تعریف کنیم. کنترلر دستگاه با استفاده از مکانیزم های کنترلی، در هر کشش، مقدار عملکرد موتور کشنده را تعیین میکند. مسئله دیگر نوع الکتروموتور است. برای قسمت کشنده بایستی از موتورهایی با دقت بسیار بالا که با پالس کارمیکنند استفاده کنیم. دو نوع استپر موتور و سرو موتور از آن جمله هستند. دردستگاه های با ظرفیت کاری پایین ) این ظرفیت به ابعاد بطری و لیبل بستکی دارد. ولی حدودا میتوانیم تا 1000 بطری در ساعت در نظر بگیریم( میتوانیم از استپرموتور استفاده کنیم. اما برای ظرفیت های باالتر تنها میتوانیم از سروموتور استفاده کنیم.
برش: لیبل ها برای آنکه بتوانند بر روی هر بطری قرار بگیرند نیاز دارند تا از رول برش بخورند. بخش برش شامل تیغه یا تیغه هایی ) بر اساس طراحی مکانیزم برش دستگاه( است که همگی هماهنگ باهم کار میکنند. هر بار که کشنده به مقدار مناسب لیبل را به پایین میکشد، برش آنرا میبرد تا آماده قرار گیری به روی بطری باشد. برای این بخش مکانیزم های متفاوتی طراحی شده است. برخی از یک الکتروموتور دائم کار بهره میبرند و برخی از موتورهای پالسی نظیر استپرموتور یا سروموتور. برخی همانطور که اشاره کردیم تک تیغه هستند و برخی شامل چهار یا شش تیغه هستند. هرمکانیزمی که داشته باشیم بایستی تیغه ها در هله اول هماهنگ باهم و در وهله دوم هماهنگ با کشنده عمل کنند. مکانیزم های برشی به نحوی است که تیغه ها هنگام عملکردشان به سمت لیبل میروند و با ایجاد شکاف آنرا میبرند. اگر بخاهند لیبل را بشکافند پس بایدبه داخل هلدر بروند، اما چطور این مسئله ممکن است؟ هلدر در بخش تقاطع با برش حاوی یک شکاف بسیار ظریف است. تیغه دقیقا به داخل این شکاف میروند. این مسئله بار دیگر دقت و ظرافت هلدر را بیش از پیش نمایان میکند. لیبل در انتهای عملکرد برش، از بقیه ی رول جدا و آماده ی قرارگیری بر روی بطری خواهد بود.
پرتاب: این بخش کار جالبی را انجام میدهد. هر بار یک بطری به سمت مرکز دستگاه ) درست زیر هلدر( میرسد، بخش پرتاب یک لیبل برش خورده را بر سر بطری پرتاب میکند. با اینکار مطمئن خواهیم بود که لیبل بر روی بطری قرار میگیرد. برای اینکه بتوانیم این پرتاب را انجام دهیم نیاز داریم تا محورهای بخش پرتاب به موتور با سرعت باال متصل باشند. محورهای بخش پرتاب از یک سمت متصل به موتور و از سمت دیگر به غلطک هایی متصل هستند. این غلطک ها را به نحوی تنظیم میکنیم که در پایین ترین نقطه از هلدر قرار بگیرند. در این نقطه بر روی هلدر بلبرینگ هایی تعبیه کرده ایم. به همین خاطر چرخش غلطک های پرتاب به هلدر فشار نمی آورد.
فرچه: یک بخش مکمل که پس از انداختن لیبل بر روی ظرف، برای اطمینان از پایین رفتن کامل لیبل بر سر راه ظرف قرار دارد. این بخش با مکانیزم های مختلفی از جمله فرچه های پالستیکی دوار و یا فشار باد این کار را انجام میدهد. در صورت استفاده از فرچه )عمده دستگاه ها از این مکانیزم استفاده میکنند(. هر فرچه که به صورت نوارهای پالستیکی به دور یک محور است به یک موتور متصل است. جهت چرخش موتور به نحوی است که بر اثر برخورد نوارهای پالستیکی فرچه با لیبل، آنرا به پایین هل میدهد.

× ارتباط آنلاین واتس آپ