همانطور که از نامش پیداست، دستگاه لیبل زن پشت چسبدار گرد مناسب ظروف با گرد است. ظروف گرد ظروفی با قاعده دایره هستند. آنها میتوانند استوانه کامل یا مخروطی باشند. اما در هر صورت قاعده دایره دارند. بخش هاس اصلی انها تفاوت هایی با سایرمدل های لیبل زن پشت چسب دار دارند. فاصله انداز آنها میتواند از انواع مختلفی باشد اما مهم آنست که بتواند بین بطری های گرد ایجاد فاصله کند.
به طور معمول این دستگاه برای انجام کارش نیاز به نوار باال ندارد. دلیل این امر اینست که به دلیل تقارن گردبودن اهمیتی ندارد که که لیبل چسبانی از کجای بطری آغاز شود و در کحا خاتمه یابد. حال اگر به دالیلی مثال ایجاد زائده هایی روی بطری نتوانیم لیبل چسبانی را از هر نقطه دلخواه آغاز کنیم نیاز به نوار باال و همچنین بخش صاف کن خواهیم داشت. اپلیکیتور دراین مدل از دستگاه لیبل زن پشت چسبدار تفاوتی باسایر مدل ها ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که اگر بطری به صورت مخروطی باشد بایستی اپلیکیتور توانایی ایجاد زاویه را داشته باشد.
بطری های گرد موجود در بازار بسته بندی شرایط متفاوتی در ابعاد و نیز در کاربردهایشان دارند. این تفاوت ها باعث شده تا مدل هایی با تفاوت های ولو اندک برای لیبل چسبانی آنها طراحی و ساخته شوند. 3 مدل از آنها عبارتند از لیبل زن پشت چسبدار گردزن. لیبل زن پشت چسبدار گرد اورلپ و لیبل زن پشت چسبدار ویال.

برای دریافت مشاوره رایگان، شماره خود را وارد نمایید.

فرم مشاوره