جدیدترین مطالب

دستگاه لیبل شرینک چیست ؟

دستگاه لیبل شرینک:

دستگاه لیبل شرینک یکی از انواع پر طرفدار لیبل هستند. آنها ویژگی منحصربفردی دارند که باعث شده برای کاربران جذاب باشند.
شرایط رقابت بسیار شدیدی که در بازار مصرف وجود دارد، تولیدکنندگان را به سمت طراحی های مبتکرانه بسته بندی سوق داده است. ثمره این حرکت طراحی بطری هایی هست که شکل هندسی نامنظمی دارند.

دستگاه لیبل

 نحوه کار دستگاه لیبل شرینک:

برخی از این طراحی ها به نحوی است که به هیچ وجه نمیتوان برایشان از لیبل های پشت چسبدار و اپی پی استفاده کرد. در این شرایط لیبل شرینک بسیار عملی است. نحوه کارکرد آن به صورتی است که میتواند ظروفی که از نظر لیبل چسبانی سخت هستند را پوشش دهند.

نحوه کارشان به این ترتیب است که لیبلی که به طور استوانه است بر روی بطری می افتد و به طور کامل آنرا احاطه میکند. قاعدتا در این شرایط لیبل کمی بزرگتر از بطری است و میتواند از آن جدا شود.

چیزی که باعث چسبیدن لیبل به ظرف میشود نه چسب که تنگ شدن لیبل تا باالترین حد به روی ظرف است. این کار ) تنگ شدن لیبل به روی بطری( را با اعمال حرارت )جمع شدن لیبل و تنگ شدنش بر اثر حرارت( انجام میدهیم. لیبل چسبانی با لیبل شرینک شامل دو بخش است. نخست انداختن لیبل به روی بطری و سپس تنگ کردن لیبل با حرارت.

در نوع اتومات برای هر بخش یک دستگاه مجزا خواهیم داشت. در نوع دستی )نیمه اتومات( تنها بخش حرارتی را داریم و انداختن لیبل با دست انجام میگیرد.

 

 

انواع لیبل دستگاه لیبل شرینک :

1)دستگاه لیبل شرینک تخت:

دستگاه لیبل شرینک تخت امین ماشین

هرچند که در اکثر مواقع بطری ها برای این لیبل گرد هستند، اما گاهی هم برای بطری های با سطح مقطع غیر دایره )مربع یا مستطیل( نیاز به دستگاه لیبل شرینک داریم. قاعدتا یک دستگاه متداول نمیتواند چنین کاری را انجام دهد. اما دستگاه تخت چه تفاوت هایی دارد؟ بیش از همه تفاوت در هلدر است. انتهای این هلدر بایستی شکل حدودی سطح مقطع بطری را بخود بگیرد

2)دستگاه لیبل شرینک گرد:

دستگاه لیبل شرینک گرد امین ماشین

دستگاه لیبل شرینک در حالت عادی میتواند لیبل را به بطری گرد )بطری با سطح مقطع دایره( قرار دهد. دلیل این امر اینست که وقتی لیبل دوالیه رول با هلدر باز میکند هر طور که بر روی بطری بیفتد اشکالی ندارد.

 

شکل نهایی محصول شما در صورت استفاده از انواع دستگاه های لیبل شیرینگ:

برای دریافت مشاوره رایگان، شماره خود را وارد نمایید.

فرم مشاوره